2009 - TÉTELEK

1. Mutassa be a tanulók felügyeletével, gondozásával, a szülői kapcsolattartással kapcsolatos pedagógiai asszisztensi feladatokat!
Új kolléga érkezik Önökhöz az intézménybe. Láthatóan szívesen van emberek között, könnyen kommunikál, sokat beszélget a szülőkkel, beszámol a gyermekek napi tevékenységéről.
Hívja fel kollégája figyelmét, hogy mely információk átadásában kompetens, ill. beszéljenek a szülők és a tanulók jogairól!
Információtartalom vázlata
- A tanuló jogai és kötelességei a hatályos közoktatási törvény alapján
- A szülő jogai és kötelességei a hatályos közoktatási törvény alapján
- Az iskolai házirend szerepe
- A közoktatási intézmények oktatási rendjének ismerete
- Tanulói jogviszony (felvétel, átvétel)

2. Mutassa be a közoktatási intézmények működésére vonatkozó jogszabályokat, a hatályos közoktatási törvény kapcsolódó részeit, a gyermekvédelmi jogszabályokat!
Ön pályát módosított, korábban kereskedelmi területen dolgozott, most oktatási intézményben, pedagógiai asszisztensként helyezkedik el.
Az intézménybe veszélyeztetett, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű tanulók is járnak.
Mely törvények vonatkoznak a gyermekek iskoláztatására, melyek függnek össze a különleges élethelyzetükben történő ellátásukkal, jogaikkal?
Információtartalom vázlata
- A tankötelezettség szabályozásának ismerete
- Sajátos nevelési igényű tanulók jogai
- Gyermekvédelmi jogok alapvető ismerete
- Alapvető gyermekvédelmi, családjogi fogalmak helyes használata
- Foglalkoztatás és szociálpolitikai összefüggések felismerése

3. Mutassa be a nevelési/oktatási intézmények általános működési, adminisztrációs szabályai közül a legfontosabbakat!
Egy ismerőse panaszkodik, hogy sajátos nevelési igényű gyermekének új intézményt ajánlottak, de az iskoláról nincsenek információi. Világosítsa fel, milyen információkat kell az intézménynek nyilvánosan rendelkezésre bocsátania!
Információtartalom vázlata
- Az „Irányelvek”, NAT és helyi tantervek fogalma, szerepe
- Alapító Okirat és Pedagógiai program
- A gyermekek, tanulók oktatásával-nevelésével kapcsolatos dokumentumok ismerete

4. Mutassa be a főbb baleset– és tűzvédelmi szabályokat!
Az iskolában igazgatójától azt a feladatot kapta, hogy a baleset- és tűzvédelmi oktatáson hallott képzési anyagról készítsen rövid szóbeli összefoglalót kollégáinak. Mely szempontokat említi elsődlegesen?
Információtartalom vázlata
- Az alapvető szabályok ismerete
- Az asszisztens tevékenysége, feladatai
- Az alapvető szabályok ismerete
- Az asszisztens tevékenysége, feladatai


5. Mutassa be a közlekedésbiztonsági szabályokat, iskolán (intézményen) kívüli program esetén az alapvető (rendezvény) szervezői teendőket!
Csoportos sétára indulnak a tanulókkal a közeli múzeumba. A program várhatóan a délután egészét igénybe veszi majd. Milyen gondozási feladati adódhatnak a nap folyamán? Mely alapszabályokra hívja fel a gyermekek figyelmét (a balesetvédelemmel, közlekedéssel kapcsolatban)? Hogyan segít kialakítani a séta rendjét, és Ön mi mindenre ügyel elsődlegesen?
Információtartalom vázlata
- A balesetvédelmi szabályok ismerete
- A balesetvédelemmel kapcsolatos szervezési teendők a csoportban/osztályban és az intézményen kívül
- Alapvető biztonsági szabályok ismerete és ezek tudatos alkalmazása a szervezésben
- Az öltözködés, önellátás segítésének szabályai
- Személyi higiéné, egészségvédelem

6. Mutassa be a baleset, betegség esetén érvényes eljárási szabályokat, saját kompetenciáját e tárgykörben!
Egy gyermek az osztályában rosszullétről panaszkodik a délutáni szabadidős foglalkozás idején. Vázolja, hogyan jár el az ügyben! Mik a teendői a gyermek ellátásával, felettesei és a szülők értesítésével kapcsolatban!
Információtartalom vázlata
- Alapvető egészségtani ismeretek
- A gyermek felügyelete, gondozása
- Információ közlése a szülővel

7. Mutassa be az alapvető oktatástechnikai eszközöket, használati, karbantartási jellemzőiket, az ezzel kapcsolatos szabályokat!
Az iskola, ahol dolgozik, szakmai napot szervez, melyre különböző témájú előadások megtartására külsős előadókat is meghív. Az Ön feladata, hogy formalevelet készítsen az oktatástechnikai eszközökkel kapcsolatos igényekről.
Hogyan bonyolítja a szervezést, milyen eszközök előkészítése kerülhet szóba?
Információtartalom vázlata
- Az eszközök felsorolása, kezelési ismeretek
- Az eszközök állagmegőrzése, saját teendői e tárgykörben
- Kapcsolattartás, a munka összehangolása

8. Mutassa be a tanulói eszközök (jelen esetben fejlesztőjátékok) használati jellemzői!
Egy pályázaton az Ön iskolája nagy mennyiségű fejlesztőjátékot nyer. Az iskolaigazgató utasítása szerint az Ön feladata ezeket a játékokat típusnak, életkori használhatóságnak, fejlesztési területnek stb. megfelelően csoportosítani. Mondja el, milyen szempontokat vesz figyelembe!
Információtartalom vázlata
- A játékok és technikák ismerete
- A foglalkozások előkészítése
- Fejlődéslélektani ismeretek
- Képességfejlesztési lehetőségek (írás, olvasás, számolás) a fejlesztő játékokkal egyénileg
- Fejlődéslélektani ismeretek
- Képességfejlesztési lehetőségek csoportban (írás, olvasás, számolás) a fejlesztőjátékokkal
- A játék, mint életkorhoz kötött tevékenységi forma
- Társas-, és közösségi játékok az egyes életkorokban

9. Mutassa be a tanulási nehézség jellemzőit, különítse el a súlyos mentális problémáktól!
Egy ismerőse gyermekét nevelési tanácsadóba küldik. Az édesanya szerint az írásos dokumentumokban a „tanulási nehézség” kifejezés szerepel. Fél, hogy a gyermeke ezek szerint súlyosan fogyatékos.
Magyarázza el neki a tanulási nehézség fogalmát!
Információtartalom vázlata
- Az alapvető fogalmak helyes használata
- A pedagógiai segítségnyújtás lehetőségeinek ismerete
- Az órák, foglalkozások előkészítése
- Az asszisztens tevékenységi területei, feladatkörei

10. Gyűjtse össze a hiperaktivitás és a figyelemzavar alapvető jellemzőit!
Asszisztens kollégáinak és integrációban dolgozó óvodapedagógus kollégáinak Ön és egy kolléganője előadást készít „a hiperaktivitás és a figyelemzavar” témakörben.
Hozzon példát a csoportjukba járó hiperaktív gyermek viselkedésének jellemzőiről!
Információtartalom vázlata
- A hiperaktivitást érintő fogalomhasználat, a népesség jellemzése
- A hiperaktív gyermekek intézményi ellátása kapcsán felmerülő munka összehangolása
- A figyelemzavart érintő fogalomhasználat, a népesség jellemzése
- A figyelemzavarral küzdő gyermekek intézményi ellátása kapcsán felmerülő munka összehangolása

11. Mutassa be a diszlexiával, diszgráfiával, diszkalkuliával kapcsolatos alapvető ismereteket!
Szaklapban egy ismerőse hirdetést olvas, melyben gyógypedagógiai témájú továbbképzéseket, tanfolyamokat szerveznek. Az egyik témakör a specifikus tanulási zavarokról szól. Magyarázza el kollégájának, hogy a témakörön belül valószínűsíthetően miről lehet majd hallani a képzés keretében!
Információtartalom vázlata
- Etiológia, diagnosztikus kritériumok, tünetek
- Fejlesztő- és korrekciós lehetőségek, az asszisztens szerepe

12. Sorolja fel az alapvető (rendezvény) szervezési szabályokat sportjáték szervezésének ismertetésén keresztül!
Iskolájában délutáni foglalkozás keretében sportjátékot szervez. A foglalkozás összevont, nem mindegyik tanulót ismeri. Mondja el, melyek lesznek a lebonyolítás legfontosabb szempontjai!
Információtartalom vázlata
- Előkészítés, szervezés, csoportalakítás
- Egészségvédelem, balesetmegelőzés
- Alapvető fogalomhasználat, sportjátékok adaptációs lehetőségei
- Szabályismeret, a sportjátékok szerepe
- Csoportalakítás, az életkori jellemzők figyelembevétele

13. Mutassa be az alábbi pedagógiai, didaktikai alapfogalmakat!
Munkatársa most iratkozik be a képzésbe, melynek Ön már hallgatója. Számára ismeretlen fogalmakkal találkozik: didaktika, módszertan, mentálhigiéné, illetve találkozik sokszor hallott tantárggyal (pl. pedagógia), de a konkrét tartalmi keretekkel egyik esetben sincs tisztában.
Segítsen neki, magyarázza meg érthetően, mit jelentenek ezek a fogalmak!
Információtartalom vázlata
- A pedagógia fogalma, tárgya
- A didaktika fogalma
- A nevelés fő területei, módszerei, eszközei
- A tanításelmélethez kapcsolódó alapfogalmak: tanulás, ismeret, képesség, jártasság, készség
- A mentálhigiéné és a pedagógia lehetséges kapcsolódási pontjai


14. Mutassa be a fejlődéslélektan tárgyát, alapfogalmait, alapvető módszereit!
Szakirodalmat keres a könyvtárban, amelyből különböző korosztályok életkori tevékenységeiről, lélektani jellemzőiről szeretne tájékozódni. Milyen típusú pszichológiai könyvet kér a könyvtárostól?
Határozza meg a lélektan ezen ágának tárgyát, tartalmát!
Információtartalom vázlata
- Alapvető fogalomhasználat
- Összefüggések a pedagógiai munka szervezésével
- Az életkori jellemzők ismerete
- A fejlődéslélektani szempontok figyelembevétele a szervezési munkában

15. Mutassa be az egészségtannal, egészségmegőrzéssel kapcsolatos ismereteit, az alapvető ápolási, gyógyszerhasználati kompetenciáit!
Alsó tagozatos gyermekcsoporttal délutáni foglalkozás keretében az egészségmegőrzésről beszélgetnek. Készítsen tematikus vázlatot a foglalkozásról! Beszéljen arról is, saját kompetenciáját érintően Ön milyen ismereteit frissíti fel a témához kapcsolódóan!
Információtartalom vázlata
- Alapvető helyes fogalomhasználat
- Az egészségmegőrzés fontossága, rizikófaktorok az egyes korosztályoknál
- Felismerés a tünetek alapján
- Ápolási, gondozási feladatok bejáró és diákotthonban élő gyermekek esetében
- A pedagógiai asszisztens kompetenciái a gyógyszerbeadásnál

16. Mutassa be a gyógyászati segédeszközök használatának általános szabályait, az ehhez kapcsolódó ápolási, gondozási, higiéniai feladatokat!
Egy konferencián vesz részt, ahol gyógyászati segédeszköz-bemutatót is tartanak.
Iskolájában beszámolót kell tartania a hallottakról. Logikusan csoportosítsa a látott/ hallott információkat!
Információtartalom vázlata
- A gyógyászati segédeszközök típusai
- A beszerzéssel, felhasználói körrel kapcsolatos ismeretek
- Balesetvédelem, személyi higiénia
- A felmerülő segítségnyújtás lehetőségei és a pedagógiai asszisztens szerepe

17. Mutassa be a higiéniai szokások és az egészségi állapot összefüggéseit! Határozza meg a tárgykörrel kapcsolatos kompetenciáit!
Új alsó tagozatos osztályukban javaslatokat tehet a higiéniai szokások rendjének kialakítására, illetve beszélgetést tervezhet e témában a tanulókkal.
Mutassa be a legfontosabb kapcsolódó témaköröket!
Információtartalom vázlata
- A higiéniai szokások és a szocializáció
- Akadálymentesítés, balesetvédelem
- A gyermekek, tanulók higiéniai szokásrendszerének kialakítása
- A felmerülő szervezés, segítségnyújtás lehetőségei és a pedagógiai asszisztens szerepe

18. Mutassa be az alapvető élelmezés-egészségügyi követelményeket és saját asszisztensi teendőit az élelmezéssel kapcsolatban!
A csoportjukba érkező új gyermek élelmezéséről beszél a szülőkkel. Mely információkat kérdezi meg a gyermek élelmezésével kapcsolatban, illetve milyen információkat nyújt az iskolai étkeztetésről?
Információtartalom vázlata
- Élelmiszerkezelési szabályok ismerete
- A gyermekek étkeztetésének rendje
- Otthoni, és intézményi étkeztetési szokások
- A gyermekek kísérése, felügyelete